Toegankelijkheidsverklaring

Agentschap Binnenlands Bestuur streeft ernaar zijn/haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstig bestuursdecreet van 7 december 2018.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op

Nalevingsstatus

De website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals onderstaand beschreven. De eis(en) waaraan niet is voldaan en de vrijstellingen worden hieronder genoemd.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

De website werd gescreend in 2017, maar zal opnieuw gescreend worden voor de toegankelijkheidseisen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 28/09/2020.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 28/09/2020.

Feedback en contactgegevens

De beheerder van de websites kan gecontacteerd worden via:

Handhavingsprocedure

Er kan een klacht ingediend worden aan de Vlaamse Ombudsdienst via het e-mailadres klachten@vlaamseombudsdienst.be. Er kan ook een afspraak gemaakt worden via het nummer 1700.